Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AJV Příbram s.r.o. 

Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují práva  a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen „SoZ“), případně jiné smlouvy týkající se služeb cestovního ruchu, uzavřené mezi  cestovní kanceláří AJV Příbram s.r.o., E. Beneše 53, 261 01  Příbram VII , zapsanou v obch. rej. Měst.soudu v Praze oddíl C, vložka 108154, IČO 27257622   (dále jen „CK“) a zákazníkem. 

Smluvní strany:

1) Cestovní kancelář AJV Příbram s.r.o., E. Beneše 53, 261 01  Příbram VII , zapsaná v obch. rej. Měst.soudu v Praze oddíl C, vložka 108154, IČO 27257622    (dále jen AJV) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 321102-19790 podle zákona č.159/99 Sb.
a) organizuje v zahraničí i v tuzemsku akce, tj. sportovní a poznávací zájezdy a pobyty pro jednotlivce a skupiny s předem vypsaným programem a předem stanovenou kombinací služeb a cenou ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména § 2522 občanského zákoníku (dále jen zájezdy), jednotlivé sportovní programy a pobyty bez kombinace služeb (dále jen programy nebo pobyty) a sportovní programy, zájezdy a pobyty na objednávku,
b) zprostředkovává prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu - prodej letenek, trajektů, pojištění, voucherů na ubytování, skipasů apod.(dále jen služby).

2) Zákazník:
Zákazníkem může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK  a zákazníkem se řídí ustanovením Občanského zákoníku a zákona č.159/1999 Sb. a je upraven v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

3) Účastník akce:
a) Účastníkem se stává zákazník, uzavřením smluvního vztahu s CK AJV nebo osoba v jejíž prospěch byl smluvní vztah uzavřen.
b) Účastník mladší 18 let se může akce zúčastnit jen s písemným souhlasem svého zákonného zástupce.
c) Účast osob mladších 15 let je možná pouze v doprovodu dospělé osoby s výjimkou akcí určených pro děti a mládež.
d) U akcí, které vyžadují určité fyzické nebo psychické předpoklady, se předpokládá, že účastník tyto předpoklady nebo nároky splňuje.

 

1. SMLUVNÍ RÁMEC A PŘEDMĚT SMLOUVY O ZÁJEZDU

1.1.

Smluvní rámec dohody mezi zákazníkem a CK tvoří (i) SoZ, (ii) tyto VOP  a (iii) popis zájezdu v katalogu CK nebo v katalogovém listu (včetně jeho on-line verze) nebo (v případě zakázkových zájezdů) katalogový list (dále jen „Smluvní rámec“). Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné.

1.2.

CK se na základě SoZ zavazuje zákazníkovi obstarat zájezd uvedený ve svém katalogu, nabídkovém listu a/nebo na webových stránkách, případně sjednaný individuálně, nebo jiné služby cestovního ruchu, a to za podmínek a v souladu se SoZ, těmito VOP a příslušným katalogovým popisem zájezdu.  Zákazník se zavazuje zaplatit CK celou cenu zájezdu, případně další plnění, a to řádně a včas v souladu se SoZ, těmito VOP a katalogovým textem, případně katalogovým listem, a dodržet i své ostatní závazky vyplývající ze Smluvního rámce.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY, VÍZA A ZDRAVOTNÍ PŘEDPOKLADY

2.1.

SoZ musí být uzavřena písemně, návrh i přijetí SoZ se předkládá na formuláři CK, podpisy smluvních stran nemusí být na téže listině. Návrh SoZ podepsaný zákazníkem může být CK, zprostředkovateli či jinému zástupci CK doručen osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky, totéž platí obdobně o doručení akceptace SoZ zákazníkovi.

2.2.

Zákazník společně s návrhem SoZ nebo bezprostředně po jejím uzavření  uhradí zálohu v CK, nebo při platbě převodem na bankovní účet CK doloží  zaplacení zálohy nebo celé ceny zájezdu (dle instrukce CK). Zaplacení zálohy nebo ceny zájezdu je podmínkou činnosti SoZ. Cena zájezdu je zásadně stanovena ve výši dle SoZ, resp. Smluvního rámce, bez souhlasu CK není možné dodatečně požadovat poskytnutí slevy.

2.3.

Zákazník podpisem SoZ potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumenty tvořícími Smluvní rámec a souhlasí s nimi, a prohlašuje, že s nimi podrobně seznámil i případné další osoby, v jejichž prospěch SoZ sjednává, a že i tyto osoby se všemi těmito dokumenty v plném rozsahu souhlasí. Podpisem SoZ zákazník rovněž stvrzuje, že převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.

2.4.

Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch dalších osob, potvrzuje svým podpisem, že má od těchto osob příslušné zmocnění či souhlas a dále, že disponuje výslovným souhlasem všech těchto osob s poskytnutím jejich osobních údajů CK a jejich zpracováním za účelem uzavření SoZ a účasti na příslušném zájezdu. Pokud zákazník uzavírá SoZ ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je jejím zákonným zástupcem, případně disponuje jeho/jejich bezvýhradným souhlasem, a dále že souhlasí s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.

2.5.

Pokud zákazník uzavírá SoZ i za či ve prospěch třetích osob odpovídá CK jako spoludlužník za splnění všech závazků těchto osob, včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací (potřebné osobní údaje, číslo pasu atd.).

2.6.

CK sdělí zákazníkovi vhodným způsobem před uzavřením SoZ údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a sdělí mu také, jaké zdravotní doklady jsou pro konkrétní zájezd požadovány. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR. Účastník zájezdu jiné státní příslušnosti než ČR (tj. pokud necestuje na pas vydaný ČR), je povinen zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlá navštívit.

 

3. POTVRZENÍ ZÁJEZDU A PODROBNÉ POKYNY

3.1.

CK může zákazníkovi při uzavření SoZ či bezprostředně poté vydat doklad o smlouvě („Potvrzení zájezdu“) obsahující důležité údaje o zájezdu. Pokud Potvrzení zájezdu není vydáno, nahrazuje jej SoZ, resp. Smluvní rámec.

3.2.

Dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu a případných doplňkových služeb, které si objednal, nebo (pokud CK voucher nevystavuje) Potvrzení o zájezdu nebo uzavřená SoZ a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu.

3.3.

Informace o zájezdu budou upřesněny v „Pokynech k zájezdu“ („ Pokyny“), které je CK povinna poskytnout zákazníkovi nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu. V případě uzavření SoZ v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu předá CK Pokyny zákazníkovi již při uzavření SoZ.

3.4.

Pokud zákazník neobdrží Podrobné pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář CK. V opačném případě se má za to, že zákazník Pokyny k zájezdu obdržel.

3.5.

Zákazník se zavazuje respektovat informace a do poručení uvedená v Pokynech, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit účastníka z účasti na programu, zejména s  ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedeným v Pokynech k zájezdu. V

případě, že dojde k  vyloučení zákazníka z programu v důsledku jednostranného nedodržení podmínek uvedených v Pokynech nebo SoZ (resp. celého Smluvního rámce) zákazníkem, nemá zákazník nárok na odstoupení od SoZ, náhradu jakékoli škody, odstranění vady zájezdu ani jiné plnění z tohoto důvodu.

 

4. CENA ZÁJEZDU A PLATBY

4.1.

Cena zájezdu je stanovena smluvně a je součástí Smluvního rámce. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

4.2.

Cena zájezdu zahrnuje služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu CK/katalogovém listu v sekci „V ceně zahrnuto“, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je pro občany ČR nutné vyřízení víz, objednává zákazník uzavřením SoZ zároveň i jejich zajištění, pokud se s CK nedohodne jinak.

4.3.

Cena nezahrnuje zejména nepovinné či variabilní náklady, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, stravování a cestovní pojištění (pokud není uvedeno jinak)  a dále víza (pokud není uvedeno jinak).

4.4.

Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:

 • záloha – 30 % ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb, není-li v konkrétním případě dohodnuto jinak – musí být uhrazena již při uzavření SoZ;

 • u leteckých zájezdů, u nichž je uvedena pouze předběžná cena letenky, je zapotřebí doplatit celou částku za letenku nejpozději 4 měsíce před odletem nebo v jiné se zákazníkem dohodnuté době;

 • doplatek – zbývající část ceny zájezdu a doplňkových služeb musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK.

4.5.

V případě neuhrazení doplatku (viz výše) má CK právo odstoupit od SoZ. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha snížená o odstupné dle článku 11. mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o odstoupení od SoZ.

4.6.

V případě uzavření SoZ ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb již při uzavření SoZ.

4.7.

Cenu zájezdu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti nebo  bankovním převodem či složenkou) nebo u zprostředkovatele či jiného zástupce CK.

4.8.

V případě, že je stravování zahrnuto v ceně zájezdu, CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.

4.9.

Zákazník bere na vědomí, že CK automaticky nedoplňuje objednané pokoje či apartmány do optimální kapacity a že za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je to v katalogu/katalogovém listu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmá odpadla.

4.10.

V případě platby poukázkami či dárkovými poukazy, které poskytuje zaměstnavatel na příspěvek na dovolenou, lze uplatnit jen omezené množství těchto poukázek a jen pokud to CK akceptuje. Poukázky lze uplatnit pouze v provozovně CK a na zájezdy pořádané CK. Poukázky lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze je v žádném případě směnit za peníze (ani v případě odstoupení od SoZ  zákazníkem či zrušením zájezdu ze strany CK).

 

5. LETENKY

5.1.

Cena letenek včetně všech poplatků je zahrnuta v ceně zájezdu, není-li v konkrétním případě uvedeno jinak.

5.2.

Pokud je v odstavci „V ceně zahrnuto“ uvedena pouze předpokládaná cena letenky včetně poplatků, má CK právo požadovat od zákazníka doplatek ceny v případě, že skutečná cena letenky s poplatky je vyšší. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností CK (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).

5.3.

CK kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu zákazníků potřebného k uskutečnění zájezdu. Před nákupem letenky má CK právo požádat o navýšení základní zálohy dle článku 4.4. o cenu letenky včetně poplatků. Opožděná úhrada  navýšení zálohy může zapříčinit zdražení letenky a v tomto případě má CK právo požadovat úhradu rozdílu ceny letenky od zákazníka.

5.4.

V případě požadavku klienta na jiné odletové či návratové místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu se smluvní strany vždy předem dohodnou o příslušné změně ceny zájezdu.

5.5.

CK se zavazuje informovat zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato informace známa, bude publikována na www-stránce zájezdu nebo sdělena na vyžádání a upřesněna v Pokynech.

5.6.

CK má právo dle potřeby ve výjimečných případech přesunout avizovaný odlet a přílet z Prahy na blízké zahraniční letiště a přesuny z/do Prahy zajistit pozemní dopravou.

5.7.

Odstupné a náhrada nákladů vynaložených na letenky je upravena v článcích 11.3. a 11.5.

 

6. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

6.1.

CK je oprávněna jednostranně zvýšit cenu zájezdu, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení (i) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, (ii) plateb spojených s dopravou jako jsou letištní či přístavní poplatky, (iii) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10%, a to vždy o příslušný rozdíl mezi původně kalkulovanými náklady na dotčené vstupy a zvýšenými náklady na jejich obstarání po zvýšení  jejich ceny podle tohoto článku.  Pokud není uvedeno jinak platí zpravidla kurs k 1.6. předchozího roku k datu konání zájezdu  pro zimní zájezdy a k 1.1. běžného roku pro letní zájezdy.

6.2.

CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Ustanovení článku 5.1. týkající se předpokládané ceny letenek není tímto ustanovením dotčeno, pokud bude skutečná cena letenek vyšší než předpokládaná cena, je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu vždy.

6.3.

Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny podle tohoto článku není důvodem k odstoupení od SoZ.

 

7. ZMĚNA SMLOUVY

7.1.

CK má právo navrhnout zákazníkovi změnu SoZ, zejména změnu programu, trasy či jiné podmínky zájezdu nebo služeb, k jejímuž poskytnutí se ve SoZ zavázala, pokud ji k tomu nutí vnější okolnosti, např. ozbrojený konflikt, živelní pohroma, epidemie, extrémní stav počasí nebo jiné závažné ohrožení bezpečnosti v cílovém místě zájezdu nebo změna vízových a jiných právních předpisů v cílové zemi, případně vážné zranění či smrt účastníka zájezdu nebo průvodce, či významné dopravní omezení nebo jiná důležitá okolnost. Má-li být v důsledku změny SoZ změněna i cena zájezdu, uvede CK v návrhu podle předchozí věty i výši nové ceny.

7.2.

Pro vyloučení pochybností, změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení určitého místa se nepovažuje za změnu programu zájezdu. CK a zákazník se dohodli, že termíny zájezdů mohou být posunuty, a to v případě u leteckých zájezdů až o 4 dny a v případě autobusových a ostatních zájezdů až o 1 den, a že celková délka zájezdu provedená v souvislosti se změnou termínu může být změněna až o 2 dny; tyto změny se nepovažují za změnu SoZ.

7.3.

Nesouhlasí-li zákazník se změnou SoZ, nabídne mu CK dle svých možností jiný zájezd v co nejbližším termínu a kvalitě, případně vhodný náhradní termín. Pokud se smluvní strany dohodnou na uzavření nové SoZ, započítávají se platby provedené na základě původní SoZ na platby podle nové SoZ.

7.4.

Pokud zákazník z  jakýchkoli důvodů na své straně nevyužije zcela nebo zčásti služby, na jejichž  poskytnutí měl podle SoZ právo, nezakládá taková skutečnost jakýkoli nárok na slevu z ceny zájezdu nebo těchto služeb.

7.5.

V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání doplňkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před zahájením zájezdu je CK oprávněna účtovat zákazníkovi manipulační poplatek 500 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za odstoupení od SoZ podle článku 10. VOP, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

 

8. POSTOUPENÍ SMLOUVY

8.1.

Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, a je-li tato změna možná a schválená cestovní kanceláří, může jí zákazník SoZ postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči CK účinná, doručí-li mu postupitel o tom včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou SoZ souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li  doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu.

8.2.

Postupitel a postupník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny zájezdu a manipulačního poplatku za změnu účastníka zájezdu, případě úhrady dalších nákladů, které CK v souvislosti se změnou zákazníka vzniknou (zejména poplatku za změnu letenky).

 

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

9.1.

Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.  CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd, jestliže nebylo

dosaženo minimálního počtu účastníků, tj. 28 platících osob u autobusových zájezdů a 12 platících osob u mikrobusových zájezdů nebo jestliže

uskutečnění zájezdu není ani po vyčerpání všech možností z důvodu překročení hranice hospodárnosti proveditelné.

9.2.

CK je povinna informovat zákazníka písemně nebo elektronickou poštou o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby cestovního ruchu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.

9.3.

CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, která zabraňuje pořádání zájezdu nebo ohrožuje bezpečnost účastníků, kdykoli před odjezdem zájezdu i v jeho průběhu. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje. Článek 7.3. platí v těchto případech obdobně.

 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1.

Zákazník může před zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vždy, CK jen tehdy, byl-li zájezd zrušen nebo porušil-li zákazník svou povinnosti.

10.2.

Zrušila-li CK zájezd z jiného důvodu než pro porušení povinnosti zákazníkem, nabídne zákazníkovi náhradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně ujednáno, pokud je v možnostech CK takový zájezd nabídnout.

10.3.

Odstoupí-li od SoZ zákazník z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti CK, zaplatí CK odstupné podle článku 11., a to za sebe i za každou jím přihlášenou osobu. Stejné odstupné zákazník zaplatí, odstoupí-li od SoZ CK pro porušení povinnosti zákazníka. Za den odstoupení od SoZ ze strany zákazníka je považován den, kdy zákazník doručí CK písemné oznámení o odstoupení od SoZ.

 

11. ODSTUPNÉ

11.1.

Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje podle počtu dnů ode dne odstoupení od SoZ do

počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy, případně zvýšené o doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu, a činí (dle počtu dnů ode dne odstoupení do počátku zájezdu):

více než 90 dní před odjezdem 500 Kč

90 – 61 dní  15% nejméně však Kč 500,-

60 – 41 dní  30% nejméně však Kč 800,-

40 – 21 dní  50%

20 – 6 dní   80%

5 dnů a méně 100%

Odstupné u zakázkových zájezdů může být stanoveno samostatnou dohodou. Pokud tomu tak není, vztahují se i na zakázkové zájezdy tyto VOP, to platí přiměřeně i ve vztahu k jiným službám cestovního ruchu poskytovaným na základě SoZ.

11.2.

V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či z jiných příčin na své straně, činí odstupné 100% z ceny zájezdu. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100% z ceny nevyčerpané části zájezdu a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.

11.3.

Pokud již byly pro zákazníka prokazatelně zakoupeny či objednány služby cestovního ruchu, zejména letenky, a pokud náklady CK s tím spojené převyšují odstupné podle článku 11.1, pak se zákazník zavazuje nahradit CK vzniklou škodu, tj. nahradit skutečné náklady vynaložené v souvislosti s

pořízením dotčené služby, resp. jejím stornováním. Odstupné podle článku 11.1 se v těchto případech počítá z ceny zájezdu po odečtení ceny služby, jejíž pořízení zákazník CK v souladu s tímto článkem nahradil (tj. např. po odečtení plné ceny letenky, resp. jejího stornování).

11.4.

Pokud zákazník již na základě SoZ provedl úhradu nebo její část a CK vzniklo právo na odstupné, budou vzájemné pohledávky započteny; CK případně zákazníkovi vrátí dosud zaplacenou úhradu sníženou o odstupné nebo zákazník neprodleně doplatí CK rozdíl mezi odstupným a částkou, kterou dosud uhradil, podle toho která z pohledávek bude vyšší.

11.5.

Pokud součástí zájezdu není letecká přeprava a tudíž cena letenek není zahrnuta do ceny zájezdu a CK přesto pro zákazníka v souladu se SoZ zajišťuje nákup letenky, zavazuje se zákazník nahradit CK veškeré náklady, které jí v souvislosti s pořízením letenky a jejího případného storna vznikly.

 

12. ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU

12.1.

Zákazník se zavazuje:

 • mít platný cestovní doklad splňující požadavky k návštěvě cílových států a území;

 • sdělit CK s dostatečným předstihem číslo cestovního pasu, se kterým pojede na zájezd, a pokud tak neučiní, uhradit případné vícenáklady v důsledku toho vzniklé;

 • dodržovat právní předpisy navštívených států;

 • uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu;

 • dodržet místo nástupu, které CK sdělil;

 • dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavy tuto trasu i zakázat);

 • předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu;

 • v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK;

 • u cyklistických zájezdů respektovat návod k zajištění kol proti poškození dle informací poskytnutých CK;

 • sdělit CK veškeré informace důležité pro posouzení vhodnosti účasti zákazníka na konkrétním zájezdu, zejména případná zdravotní omezení, přičemž CK je v případě zjištění těchto omezení oprávněna SoZ se zákazníkem odmítnout uzavřít nebo od SoZ bez jakýchkoli sankcí odstoupit;

 • chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

12.2.

Zákazník se zavazuje zajistit, aby shora uvedené závazky a podmínky splnily všechny osoby, které na zájezd přihlásil.

12.3.

Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, plně odpovídá za následky vzniklé neplatností či jinými nedostatky jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.

12.4.

Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a ysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní nebezpečí a odpovědnost a bere na vědomí, že tyto aktivity mohou být i při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze požadovat, rizikové. To platí i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři. U zájezdů s vysokohorskou turistikou působí kvalifikovaní průvodci (horský vůdce či průvodce) pouze jako organizační vedoucí skupiny.

12.5.

Je-li účastník pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, nebo pokud jeho vybavení  a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu zájezdu, je vedoucí zájezdu oprávněn vyloučit účastníka ze sportovního programu či mu zakázat trasu nebo přijmout jiné

přiměřené opatření k zajištění bezpečnosti. V krajním případě může vedoucí zákazníka vyloučit ze zájezdu, zejména pokud hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky, a to bez náhrady. Toto přiměřeně platí i pro případy porušování ubytovacího řádu v ubytovacích zařízeních včetně kempů.

V těchto případech se neúčast na zájezdu nebo jeho části nepovažuje za porušení SoZ ze strany CK.

12.6.

Zákazník, resp. každý účastník zájezdu, nese plnou odpovědnost za svoji sportovní a zdravotní přípravu  na zájezd, zejména očkování, a její nedodržení není důvodem k odstoupení od SoZ. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze informační, zákazník je povinen ověřit si jejich správnost a aktuálnost.

12.7.

Zákazník prohlašuje (ve vztahu ke všem jím přihlášeným účastníkům), že:

 • si není vědom žádných omezení, která by mu bránila v řádné účasti na zájezdu;

 • bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu;

 • v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (např. rafting, vodní turistika, jachting), umí plavat;

 • bude řádně používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice);

 • nahradí případnou škodu, kterou způsobí v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení i jinde, kde čerpal služby zajištěné dle SoZ;

 • se před a během sportovního programu v průběhu zájezdu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;

 • souhlasí s použitím svých osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v SoZ pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění, a dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. I jménem dalších osob uvedených v SoZ;

 • souhlasí se zasíláním obchodních sdělení CK a jejích obchodních partnerů ve smyslu zákona  č. 480/2004 Sb.

 

13. REKLAMACE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

13.1

CK se zavazuje poskytnout zákazníkovi zájezd, případně jiné služby podle SoZ, řádně a včas v souladu se  Smluvním rámcem a obecně závaznými právními předpisy. 

13.2. Zákazník má právo reklamovat služby, jejichž rozsah nebo kvalita jsou nižší než bylo ve smlouvě dohodnuto.

13.3

Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu pokud možno na místě jejího vzniku tak, aby mohla být okamžitě sjednána náprava. Reklamaci uplatňuje u vedoucího akce (event. delegáta) CK, poskytovatele služeb nebo jiného odpovědného pracovníka . Uplatnění reklamace může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Vedoucí zájezdu nebo jiný zástupce pověřený CK sepíše se zákazníkem reklamační protokol, resp. vydá písemné potvrzení o přijetí reklamace.

13.3.

Nelze-li pokračování zájezdu zajistit jinak než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než jakou určuje Smluvní rámec, vrátí pořadatel zákazníkovi rozdíl v ceně.

13.4.

Pro vyloučení pochybností, CK neodpovídá za škodu na majetku, zdraví či jiných hodnotách a zájmech zákazníků způsobených třetími osobami (s výjimkou svých zaměstnanců a obchodních partnerů, které ke splnění závazků ze SoZ přímo angažovala), ani za škody vzniklé v souvislosti s vízovými a jinými obdobnými řízeními před zastupitelskými úřady a jinými orgány jednotlivých států,  ani za škody vzniklé v důsledku zpoždění pozemní, letecké nebo vodní dopravy.

13.5.

Účastník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace. Na opožděné a nedoložené reklamace nebude brán zřetel.

13.6.

CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které si účastník objedná na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace.

13.7.

Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, musí ji účastník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce ode dne, kdy měla být akce ukončena, jinak právo zaniká.

13.8.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně účastníka, na základě kterých účastník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby, nevzniká účastníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. Přeruší-li CK  akci z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

13.9.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:
– účastníkem
– třetí osobou, která není spojena s poskytováním akce
– neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

13.10.

Výše náhrady škody za závazky ze Smlouvy o zájezdu, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Tyto dohody omezují ručení za škody v případě smrti nebo zranění a ztráty a poškození zavazadel.
Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník primárně přímo u dopravce.

 

14. SPOTŘEBITELSKÉ SPORY

14.1

V případě, že dojde mezi CK a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, u nákupu přes internet může využít i platformu pro řešení sporů online, která je zřízena EK  na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

15. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA

15.1.

V ceně katalogových zájezdů obvykle není zahrnuto cestovní pojištění, pokud je pojištění součástí ceny akce, je v ceně akce výslovně uveden typ a druh pojištění.

15.2.

Není-li pojištění součástí ceny akce, má účastník možnost si pojištění individuálně sjednat u CK. CK důrazně upozorňuje na důležitost uzavřít před cestou odpovídající pojištění, které pokrývá zejména zdravotní rizika včetně i rizika při sportovních činnostech a odpovědnost za škodu třetím osobám. CK doporučuje uzavřít před cestou i pojištění na storno zájezdu.

15.3. 

Při sjednání cestovního pojištění prostřednictvím CK  vzniká pojistný vztah výhradně mezi zákazníkem a pojišťovnou, CK je pouze smluvním zprostředkovatelem. Při stornu zájezdu se zaplacené pojistné nevrací. CK v případě pojistné události nepřísluší posuzovat existenci, příp. výši nároků vyplývajících z pojistného vztahu. V případě pojistné události poskytne CK potřebnou součinnost, nehradí však poplatky za lékařské ošetření, apod., veškeré náklady hradí pojišťovna. Bližší podrobnosti k osobním údajům zákazníka a termínům nutným k sjednání cestovního pojištění jsou uvedené v podrobných pojistných podmínkách, které jsou k dispozici na webu CK AJV nebo v prodejních místech.

16. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ CK AJV

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu uzavřela CK AJV  pojistnou smlouvu č. 1357516128 o pojištění záruky (kauce) pro případ úpadku cestovní kanceláře s UNIQA pojisťovnou, a.s.  Doklad o pojištění, včetně pojistných podmínek a způsobu oznámení pojistné události obdrží zákazník při uzavření cestovní smlouvy na zájezd.

 

17. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě cestovního pojištění

Osobní údaje zákazníka a spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) v rozsahu jméno+příjmení+adresa +rodné číslo/datum narození jsou zpracovány pro  Uniqa pojištovna a.s. ve smyslu §4 zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.

Pro služby CK AJV

1) Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) uvedené ve smlouvě o zájezdu (event.“s výjimkou rodného číslaatp.)jsou podmínkou pro splnění závazků AJV vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu. Budou zpracovány CK AJV, resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění; po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností CK.

2) Osobní údaje v rozsahu jméno+příjmení + adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek CK, případně dalších správců, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.

3) Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány CK AJV i zpracovatelem automatizovaně - manuálně, v elektronické – tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK AJV, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK (v EU i zemích mimo EU), a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK AJV obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění.

4) Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK AJV povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

5) Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

18. PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1.

Odkazy na články znamenají odkazy na články těchto VOP, není-li uvedeno jinak.

18.2.

V případě potřeby je CK oprávněna změnit tyto VOP zveřejněním nového znění na svých internetových stránkách. Takto změněné VOP platí pro SoZ uzavřené po zveřejnění nových VOP.

18.3.

Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném SoZ se řídí dokumenty tvořícími Smluvní rámec, zejména VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy, a to ve všech případech v účinném znění.

18.4.

Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP, nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

18.5.

Tyto VOP se přiměřeně použijí i pro účely poskytování služeb cestovního ruchu podnikatelům za účelem jejich dalšího podnikání ve smyslu ustanovení § 2548 občanského zákoníku, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

18.6.

Smluvní strany prohlašují, že si tyto VOP před podpisem SoZ přečetly, že odpovídají jejich vůli a že s obsahem těchto VOP v plném rozsahu a bez výhrad souhlasí.

 

Tyto všeobecné smluvní podmínky vstupují v platnost k 1.4.2016 a platí pro smlouvy uzavřené po tomto datu. Pro cestovní smlouvy uzavřené do 31.3.2016 zůstávají v platnosti všeobecné smluvní podmínky, které platily v době uzavření smlouvy.